Utbilda så som hjärnan funkar!

Listan av trender i den svenska skolan kan göras lång. Lärstilar, individualisering, entreprenöriellt lärande och digitalisering är några exempel. Gemensamt för dessa ”metoder” är att de utlovar underverk för elevernas kunskapsutveckling och/eller kreativa förmåga, men det saknas vetenskapliga bevis som visar att metoderna är effektiva. Detta trots att skollagen tydligt säger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet!

Modern hjärnforskning (av t.ex. Torkel Klingberg och Lars Olsson) förklarar hur inlärning går till. Det finns två typer av minnesprocesser i hjärnan som är avgörande för inlärning: långtidsminnet och arbetsminnet. Långtidsminnet kan liknas vid ett stort mentalt varuhus där vi lagrar allt ifrån ord och huvudstäder till människor vi känner. I arbetsminnet sker själva tänkandet, men det minnet är mycket begränsat och kan bara lagra information tillfälligt. Det som finns i långtidsminnet belastar däremot inte det begränsade utrymmet i arbetsminnet, vilket gör att den som kan mycket fakta utantill kan använda en större del av arbetsminnet till att exempelvis lösa problem. Så ju mer vi kan utantill, desto lättare kan vi tänka mer komplexa tankar.

De pedagoger som förespråkar s.k. elevcentrerade undervisningsmetoder (att elever utformar sitt eget lärande och själva ska skaffa kunskaper) bortser alltså från hur hjärnan fungerar. När en elev förväntas hantera mycket information på en och samma gång, vilket ofta sker när de arbetar självständigt utan att instrueras av läraren, riskerar arbetsminnet att överbelastas. Elevens koncentration rubbas och frustration uppstår. Det är inte konstigt att svenska elever känner sig stressade! Traditionell katederundervisning har en stor fördel i och med att läraren kan presentera ny information till eleverna i en takt som inte riskerar att överbelasta deras hjärnor.

Det är ironiskt att katederundervisning med lärare som förmedlar faktakunskaper ofta beskylls för att vara traditionellt och bakåtsträvande, när det i själva verket finns starkt stöd för den metoden i modern forskning av framstående och erkända forskare. Vill man verkligen höja kunskapsresultaten i den svenska skolan måste pedagogerna börja ta till sig de bevis som visar hur inlärning i den mänskliga hjärnan fungerar. Undervisning måste baseras på den bästa tillgängliga vetenskapen om hur inlärning går till!